توضیحات تکمیلی

وزن 2.5 kg
شماره ثبت

نوع برنج

هاشمی